ZAPISZ SIĘ NA KURS

Zapisz się na kurs:

Imię i Nazwisko*:

Email:

Adres:

* - pola wymagane


1. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Są one przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kursów na prawo jazdy, zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011 roku Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


Proszę o wykreślenie z baz danych Rodmos Dorota Walczak wszystkich moich danych, które nie są określone w Ustawie o kierujących pojazdami jako niezbędne do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy

Wypisz się z list Rodmos.
Adres email